Tampere2026 - tehdään tästä nyt numero!

Ohjelmahaku on nyt suljettu. Haku päättyi 20.10.2019, mutta voit vapaasti tutustua näillä sivuilla ohjelmaehdotusten kriteereihin ja hakumme teemoihin.

Tulitaiteilija Fire Lady Tohlopin luisteluradan Soihtuluistelussa / Kuvaaja Laura Vanzo

Leffaan laiturille, runoja rautatieasemalle vai kansantanssia talojen katoille? Oopperakesä Orivedellä, ruokafestivaali Ruovedellä tai talviuintitapahtuma Tampereella? Mitä sinun kulttuuripääkaupunkisi tarjoaa?

Kulttuuripääkaupunkihaun avoin ohjelmahaku päättyi 20.10.2019. Kiitos kaikista lähetetyistä ideoista!

Osallistu ohjelmahakuun ja ehdota ohjelmaideaasi!

 

Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaku 2026 kaipaa sinulta ehdotuksia ohjelmaksi kulttuuripääkaupunkivuodelle 2026 ja edeltäville vuosille. Avoin ohjelmahaku sulkeutui 20.10.

Kulttuuripääkaupunki rakennetaan yhdessä Tampereen, Mänttä-Vilppulan ja 15 muun pirkanmaalaisen kunnan kanssa. Ohjelmaehdotukset ovat tärkeä osa toukokuussa 2020 jätettävää kulttuuripääkaupunkihakemusta. Jotta hakemus on meidän näköisemme, ohjelman kokoamiseen toivotaan sisältö- ja projektiehdotuksia kaikilta. Haku on avoin: ehdotuksen voi jättää joko yksityishenkilönä tai ryhmän/organisaation puolesta.

 

Millainen ohjelmaehdotuksen tulisi olla? 

Arviointikriteerit

Aikataulu

Miten ohjelmaideat rahoitetaan?

Ota yhteyttä

 

 

 

Millainen ohjelmaehdotuksen tulisi olla?

Yhdenvertaisuuden pääkaupunki

Ehdotukset sidotaan yhteen tai useampaan kulttuuripääkaupunkihaun teemoista. Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun kattoteemana on yhdenvertaisuus. Tahdomme edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta niiden kaikissa eri muodoissa. Siksi haluamme huolehtia muun muassa Pirkanmaan alueellisesta yhdenvertaisuudesta, lasten ja ikäihmisten oikeuksista sekä kulttuuripalveluiden saavutettavuudesta ja esteettömyydestä.

 

Yhdenvertaisuuden alla vaikuttavat seuraavat teemat:

 

ENEMMÄN ROSOA

(More Edge)

Tampereen ja Pirkanmaan historiassa on rosoa ja niin on nykypäivän kaupungissakin, jonka kulttuuri ei kuvia kumartele. Se näkyy rohkeutena olla aito ja haastaa vallitsevia rakenteita. Se näkyy erilaisten kulttuurien kirjona, kuten vahvasti elävinä alakulttuureina. tamperelainen roso nykyään rakenteita haastavaa huumoria, rohkeutta uida vastavirtaan? Onko se rehellisyyttä kohdata kotiseudun kipupisteitä ja globaaleja haasteita?

kotiseudun kipupisteet • globaalit haasteet • teollistuminen ja teknologia • ala- ja vastakulttuurit • underground • huumori • vahva näkemys

 

ENEMMÄN KYLÄHYPPELYÄ

(More Village Hopping)

Pirkanmaalla vierastetaan teennäistä vieraanvaraisuutta, joten puhukaamme mieluummin kylähyppelystä kuin verkostoitumisesta. Hyppelyllä haluamme edistää yhteistä tekemistä, lähiympäristömme tuntemusta ja kannustaa kulkemaan kestävästi kunnasta toiseen. Syvennämme kulttuurien välistä yhteistyötä tutustumalla uusiin ihmisiin ja paikkoihin sekä toivottamalla vieraat tervetulleiksi tänne. Miten kylähyppelyllä voimme vahvistaa paikallista identiteettiä ja ilmentää nykypäivän eurooppalaisuutta? 

Pirkanmaa • alueellinen yhdenvertaisuus • kuntien yhteistyö • kestävä kehitys • ekologinen matkailu • vesireitit • lähiruoka • kansainvälinen vuorovaikutus

 

ENEMMÄN SAUNAA

(More Sauna)

Joskus on vaikeinta nähdä lähelle. Saunan lauteet, joilla ihmiset istuvat tasavertaisina ja titteleistä riisuttuina rinta rinnan, on yksi suomalaisuuden kuvista. Miten tehdä kulttuurista kuin saunomista ja lisätä yhdessäoloa, joka suitsii yksinäisyyttä ja luo avointa ja kursailematonta keskustelua? Miten luoda kulttuuria, joka sallii ihmisen olla oma itsensä ja mahdollistaa asioiden jakamisen yhtä hyvin kuin hiljentymisen ja pysähtymisen? 

välitön kohtaaminen • yksinäisyys • kansalaiskeskustelu • demokratia • ympäristö • terveys ja hyvinvointi • puhdas luonto

 

ENEMMÄN LEIKKIÄ

(More Play)

Jokaisella on oikeus leikkiin ja iloon. Kun luomme ja koemme kulttuuria, koko maailma on leikkikenttämme. Teatteri ja musiikki, peli ja leikki antavat meille kielen, jolla voimme ylittää kulttuurien väliset rajat. Leikki ja pelit näkyvät jääkiekkokaukalossa ja Pikku Kakkosen puistossa, Pirkanmaalla nousevassa peliteollisuudessa ja taiteissa. Miten kulttuurin avulla voidaan ratkaista nykyajan ongelmia, kuten lasten ja nuorten syrjäytymistä? Kuinka leikki voi olla elävä osa aikuistenkin kulttuuria? Miten digitaalisuuden avulla kulttuurista tulisi saavutettavampaa kaikille?  

eri taiteenlajit • harrastaminen • urheilu • pelit ja pelillisyys • elämystalous • digitaalisuus 

 

Teemojen kattavammat selitykset löytyvät täältä.

 

Ehdotus voi olla esimerkiksi pienimuotoinen, keskisuuri tai suuri kulttuuritapahtuma, uusi yhteistyömuoto kulttuuritoimijoiden ja/tai kulttuurin kuluttajien kesken, konsertti, harrastus, uudenlainen luontoreitti tai useamman vuoden kehitysprojekti. Idea voidaan toteuttaa yhdellä paikkakunnalla tai esimerkiksi yhtä aikaa tai kiertueena eri puolilla Pirkanmaata, Eurooppaa tai koko maailmaa. Pienimuotoinenkin ehdotus voi siis olla kansainvälinen, sillä eurooppalaisuus muodostuu eri alueiden kulttuureista.  Ehdotuksia voi toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi koulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa. Kulttuurin keinoin voidaan käsitellä ajankohtaisia ja globaaleja aiheita. Vain luovuutesi on rajana!

 

Arviointikriteerit

EU on määritellyt tavoitteet ja kriteerit, joiden perusteella kulttuuripääkaupunki valitaan. Myös ohjelmaehdotusten kriteerit perustuvat näihin ohjeisiin. Ehdotusten ei tarvitse täyttää kaikkia kriteereitä voidakseen tulla valituksi osaksi hakua. Toteutettavaksi valittavat ehdotukset täyttävät mahdollisimman monta kriteeriä. Myös jonkin kriteerin erityisen hyvin täyttävä ehdotus voidaan valita, mikäli se yhdessä muun ohjelman kanssa muodostaa haun tavoitteiden, teemojen ja kriteerien mukaisen kokonaisuuden. Kaikki ohjelmaehdotukset arvioidaan seuraavin kriteerein (pdf):

1. Ehdotus edistää yhdenvertaisuutta ja ilmentää haun muita teemoja. Ehdotus ottaa huomioon mahdollisimman laajasti eri väestöryhmät ja tukee yhdenvertaisuuden edistämistä. Lisäksi ehdotus voidaan sitoa mahdollisimman hyvin haun teemoihin (ks. edellä).

 

2. Eurooppalainen/kansainvälinen ulottuvuus. Ohjelmaehdotuksella on potentiaali eurooppalaiseen/kansainväliseen yhteistyöhön, ja se tuo esiin kulttuurien rikkautta ja niiden yhteisiä piirteitä. Ehdotuksella on eurooppalaisesta/kansainvälisestä näkökulmasta ennen kaikkea ajankohtainen sisältö ja katse tulevaisuuteen. Eurooppalaisuus voi toteutua niin pienissä kuin suurissakin hankkeissa esimerkiksi yhteistyönä yhden eurooppalaisen taiteilijan, ystävyyskaupungin tai toisen kulttuuripääkaupungin kulttuuritoimijoiden kanssa.

 

3. Alueellinen ja kansallinen yhteistyö. Ehdotuksessa on huomioitu mahdollisuudet tehdä yhteistyötä alueellisesti muiden pirkanmaalaisten toimijoiden ja/tai kansallisen tason toimijoiden kanssa. Mikäli Tampere ja Pirkanmaa valitaan, edustamme maailmalla koko Suomea. Alueellinen ehdotus saa mielellään sisältää myös ripauksen kansainvälisyyttä.

 

4. Pitkäjänteisyys. Ehdotuksessa on (sen luonteesta riippuen) potentiaalia kehittyä monivuotiseksi, kulttuuripääkaupunkivuoteen tähtääväksi toiminnaksi ja jatkua sen jälkeenkin. Ehdotus sitoutuu kehittämään alueen kulttuuria strategisesti ja pitkällä aikavälillä, ja sen on mahdollisuus tuottaa pitkäkestoisia ja positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

 

5. Kulttuurintekijöiden ja asukkaiden monipuolinen osallistuminen. Ehdotus mahdollistaa kulttuurintekijöiden ja asukkaiden monipuolisen osallistumisen kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen.

 

6. Saavutettavuus. Ehdotuksessa on huomioitu keinoja, joilla kulttuuri on mahdollisimman hyvin saavutettavissa kaikille. Eri ikäryhmiä, liikunta- ja aistirajoitteisia sekä alueen kulttuurisia vähemmistöjä on otettu mukaan suunnitteluun ja/tai toteutukseen.

 

7. Taiteellinen laatu ja kulttuurialojen rajojen ylitykset. Ehdotus on taiteellisesti korkeatasoinen. Ehdotus ei rajoitu vain yhteen taiteenlajiin tai kulttuurialaan, vaan se yhdistää tekijöitä, toimijoita ja käytäntöjä useilta eri aloilta.

 

8. Uuden kokeileminen ja vanhan yhdistäminen uuteen. Ehdotus kokeilee uusia, epätavanomaisia tekemisen ja kokemisen konteksteja. Se yhdistää perinteistä kulttuuria ja/tai kulttuurihistoriaa uusiin tekemisen tapoihin ja tuo siten perinteisen kulttuurin muodot uusien kohderyhmien ulottuville.

 

9. Kestävä kehitys. Ehdotuksessa on huomioitu ympäristövaikutukset, ja suunnitellut toteutustavat edistävät kestävää kehitystä.

 

10. Digitalisaation hyödyntäminen. Ehdotuksessa hyödynnetään uusia, digitalisaation mukanaan tuomia toteutustapoja, jotka edistävät toteutuksen saavutettavuutta, levittämistä ja toisintamista ympäristöystävällisesti niin paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

 

11. Toteutusvalmius/suunnitelmallisuus. Ehdotukselle on laadittu alustava suunnitelma, joka osoittaa, että ehdotus on toteutuskelpoinen ja/tai kehityskelpoinen yhteistyössä kulttuuripääkaupunkihankkeen ja mahdollisten alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.

 

12. Ehdotuksella on mahdollisuus kytkeytyä kansainvälisiin rahoitusohjelmiin, kuten Luova Eurooppa -ohjelmaan.

 

 

Lisätietoa:

Monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen, kts. Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelma. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, kts. laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) sekä yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), joiden periaatteet koskevat myös ministeriön rahoittamaa toimintaa ja hankkeita. Kestävästä kehityksestä löydät lisätietoa täältä: Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Lisäksi kannattaa seurata keskustelua teemoistamme Facebookissa ja Twitterissä. Lisätietoa EU:n kriteereistä löydät tästä dokumentista.

 

Tutustu esimerkkeihin erilaisista kulttuuripääkaupunki-ohjelmista tästä.

Aikataulu

Ohjelmahaun aikataulu

Ohjelmahaku aukesi 17.8.2019, ja sulkeutui 20.10.2019. Kaikkiin ohjelmaehdotusten jättäjiin ollaan yhteydessä tammikuun 2020 loppuun mennessä.

Kulttuuripääkaupunkihakua varten kootut ohjelmaryhmät käsittelevät ehdotuksia syksyn aikana yhdessä kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa. Ehdotuksen käytöstä ja julkaisemisesta ollaan erikseen yhteydessä sen esittäjään.

Parhaat ehdotukset valitaan osaksi Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihakemusta. Ensimmäisen vaiheen hakemuksessa (jätetään raadille 5.5.2020) esitetään suunnitelma vuoden 2026 ja sitä edeltävien vuosien ohjelmasta sekä kuvaillaan mahdollisesti jo toteutetut ehdotukset. Mikäli Tampere ja Pirkanmaa pääsevät hakemuksellaan toiselle kierrokselle, suunnitelmia syvennetään ja edistetään raadin antaman palautteen perusteella vuonna 2021 jätettävään toisen vaiheen hakemukseen.

 

Ohjelmaehdotusten toteutus

Ehdotuksia päästään toteuttamaan, jos Tampere ja Pirkanmaa valitaan vuonna 2021 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Ohjelma painottuu vuosille 2023-2026 ja huipentuu kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026. Kulttuuripääkaupunkihanke ja sen vaikutukset ulottuvat kuitenkin itse kulttuuripääkaupunkivuotta pidemmälle, joten haemme myös ehdotuksia, joilla on potentiaalia jatkua vuoden 2026 jälkeenkin. Pienimuotoisempia ehdotuksia voidaan toteuttaa heti valinnan varmistuttua tai jo hakuvaiheessa.

Ehdotuksen jättäjä on lähtökohtaisesti ehdotuksen ensisijainen toteuttaja. Parhaita ehdotuksia lähdetään valmistelemaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa. Saman sisältöisiä ehdotuksia voidaan yhdistää laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Lopullinen päätäntävalta ohjelmaehdotusten hyväksymisestä ja kehittämisestä projekteiksi on kulttuuripääkaupunkihankkeella. Osaksi hakua valitut ehdotukset toteutetaan vain, mikäli ne ovat jatkokehittelyn ja jatkosuunnittelun jälkeenkin toteutuskelpoisia.

Miten ohjelmaehdotukset rahoitetaan?

 

Mikäli Tampere ja Pirkanmaa tulevat valituksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi, Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihanke rahoittaa merkittävän osan kulttuuriohjelmasta. Hakijan kannattaa hakea projektilleen myös omaa rahoitusta.

 

Voit tutustua eri rahoitusmahdollisuuksiin täällä.

 

 

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, ota ystävällisesti yhteyttä kulttuuripääkaupunkihaun toimistoon sosiaalisen median kanavien kautta (@tampere2026team) tai lähettämällä sähköpostia kulttuuripaakaupunki2026@tampere.fi .

 

Tehdään yhdessä paras kulttuuriohjelma Tampereelle ja Pirkanmaalle!

Pispalan Sottiisin Tanssimania 2013 / Kuvaaja Kari Savolainen